Kjøp dokumenter online og gjør jobben selv.

Dokumentbutikken.com

Handlekurv

Handlekurven er tom

Din konto

Gjeldsbrev, flere skyldnere med solidaransvar

200,00 NOK pr stk,-

Dersom flere personer i sammen skylder deg et bestemt pengebeløp kan du benytte deg av dette gjeldsbrevet som medfører at skyldnerne i fellesskap er ansvarlig for hele gjelden.

Dersom skyldner har signert et eksigibelt gjeldsbrev så kan saken ved mislighold sendes direkte til tvangsfullbyrdelse uten forutgående søksmål. Forenklet forklart så trenger kreditor ikke å gå veien om forliksrådet. Det er en fordel for kreditor at skyldner har erkjent gjelden i et gjeldsbrev.

Ved at skyldnerne påtar seg et solidaransvar er dette en stor fordel for kreditor da kreditor ved mislighold kan kreve den enkelte skyldner for hele gjelden. Kreditor kan således få hele kravet dekket selv om det oppnås dekning kun hos en av skyldnerne og resten ikke er søkegode. Kreditor velger selv om den vil rette pågang mot alle skyldnere samtidig eller kun gå mot den hvor det antas at det er mest sannsynlig å oppnå dekning hos ved tvangsfullbyrdelse.

Den skyldneren som i slike tilfeller opplever å måtte dekke kravet for de andre skyldnerne kan deretter selv gå til regresskrav om denne ønsker det mot de andre skyldnerne. Dette er imidlertid ikke noe kreditor trenger å tenke mer på da denne allerede har fått dekning for kravet.

Dette gjeldsbrevet er ment å brukes i gjeldsforhold der flere skyldner erkjenner å skylde et gitt beløp i fellesskap og partene er enige om at gjelden skal betales innen en avtalt dato. Vi anbefaler ikke at det avtales avdragsordning i et slik gjeldsbrev da det fort kan komplisere saken når det er flere parter involvert. Dersom det kun er en skyldner bør du bruke ett av våre andre gjeldsbrev.

Kreditor kan etter signering av gjeldsbrevet fritt velge å avtale med en enkelt part at kreditor vil avstå fra videre pågang mot denne dersom denne gjør en avtale om betaling av ”sin andel” eller betaler på en avdragsordning. Ikke gå med på sletting av gjelden i slike tilfeller da den vil gjelde alle partene, bruk utrykket ”avstå fra videre pågang” mot det aktuelle vedkommende da du da ikke vil miste rettigheter ovenfor de andre skyldnerne. Dette er viktig for at kreditor ikke skal stille seg i en dårligere situasjon en tiltenkt!

Eksempel: Det foreligger er et krav på kr 30000,- med tre solidariske skyldnere hvor disse har signert dette gjeldsbrevet. Den ene skyldnere tar kontakt og tilbyr å betale en tredjedel mot at han ikke blir krevd for resten. Du bekrefter at dersom denne betaler det så sletter du resten av kravet mot han. Siden det er snakk om solidaransvar så kan en slik uttalelse fra kreditor brukes av de to andre skyldnerne som en påstand om at restgjelden er slettet. Lov derfor aldri å slette deler av kravet mot en enkeltskyldner Formuler deg slik at dersom denne skyldner betaler avtalt beløp så vil du avstå fra videre pågang mot denne skyldner på det resterende kravet, men at gjelden ikke slettes før hele kravet er betalt

Du bør uansett tenke deg godt om før du velger å avstå fra videre pågang mot det aktuelle vedkommende med tanke på at denne kan være den eneste skyldneren som er søkegod (noe å hente hos ved tvangsfullbyrdelse).

Gjeldsbrevet du får ved et kjøp her er et ”word” dokument. Alt som er merket med rødt i dokumentet må endres og tilpasses dine behov. Dette typisk navn og adresse på alle partene, datoer, spesifisering av beløp og lignende. Legg til eller fjern antall skyldnere etter behov.

I gjeldsbrevet er det benyttet rentesats i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Denne justeres halvårlig og har de siste årene ligget på mellom 8 % og 10 %. Vi anbefaler at denne satsen benyttes.

Dersom det avtales annen rente enn den lovbestemte forsinkelsesrentesats må rentesats spesifiseres samtidig som all påskrift med henvisning til at renter bergenes i henhold til lov om renter ved forsinket betaling må fjernes.
Viktig: For at gjelden kan drives inn uten søksmål og så må gjeldsbrevet være signert av 2 myndige vitner.

Det er imidlertid tilstrekkelig med kun ett vitne dersom gjeldsbrevet bevitnes av en dommer, forliksrådmedlem, dommerfullmektig, jordskiftedommer, lensmann, lensmannsbetjent, namsmann eller namsfullmektig godtatt av retten, advokat, autorisert advokatfullmektig, statsautorisert eller registrert revisor, autorisert eiendomsmegler, inkassobevillingshaver i tjeneste hos en inkassator eller norsk eller utenlandsk notarius publicust.

Det skal utstedes likelydende eksemplarer til alle skyldnere og kreditor som beholder hvert sitt eksemplar. Alle eksemplarene fylles ut i sin helhet og med signaturer av skyldnere og vitner.

Copyright 2016. All Rights Reserved.