Kjøp dokumenter online og gjør jobben selv.

Dokumentbutikken.com

Handlekurv

Handlekurven er tom

Din konto

Varsel om tvangsfullbyrdelse

100,00 NOK pr stk,-

Varsel om tvangsfullbyrdelse brukes når det foreligger tvangsgrunnlag i saken og du ønsker å igangsette tvangsfullbyrdelse i form av en utleggsforretning.

Dersom du skal sende varsel om utleggforretning på et uomtvistet krav som ikke har vært til behandling hos domstolene så bør du ikke benytte dette varselet.

Om tvangsgrunnlagene


Dette varselet skal alltid sendes før begjæring om utlegg dersom du har et særlig tvangsgrunnlag. Et særlig tvangsgrunnlag er typisk et gjeldsbrev som oppfyller kravene i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2(a). Andre mer uvanlige særlige tvangsgrunnlag er spesifisert i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 (b) til (e). Et skriftstykke er også et særlig tvangsgrunnlag men vi anbefaler å sende annet varsel i slike tilfeller ved inndrivningen av uomtvistede krav.

Dersom det foreligger et alminnelig tvangsgrunnlag som spesifisert i tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 så er det ikke nødvendig å varsle om tvangsfullbyrdelse dersom kravet er tvangskraftig og ikke har vært tvangskraftig i mer enn ett år.

Dersom det er mer enn ett år siden det ble sendt varsel om tvangsfullbyrdelse eller det er mer enn ett år sidet ett alminnelig tvangsgrunnlag ble tvangskraftig så må det sendes bytt varsel om tvangsfullbyrdelse før det kan sendes begjæring om utlegg.

Utfylling av varsel om tvangsfullbyrdelse

Det dokumentet du får ved et kjøp her er et word dokument. Alt som er merket med rødt i dokumentet må endres og tilpasses sakens behov. Dette typisk navn og adresse på begge partner, dato, spesifikasjon av kravet og renteberegning. Varselet sendes til skyldner med vanlig a-post. Det kan sendes rekommantert men loven krever ikke dette. Behold alltid en kopi av varselet da dette må vedlegges en eventuell påfølgende utleggsforretning/ begjæring om utlegg.

Copyrighted content. All Rights Reserved.