Kjøp dokumenter online og gjør jobben selv.

Dokumentbutikken.com

Handlekurv

Handlekurven er tom

Din konto

Gjeldsbrev, en skyldner med avdragsordning

200,00 NOK pr stk,-

Dersom skyldner har signert et eksigibelt gjeldsbrev så kan saken ved mislighold sendes direkte til tvangsfullbyrdelse uten forutgående søksmål. Forenklet forklart så trenger kreditor ikke å gå veien om forliksrådet. Det er en fordel for kreditor at skyldner har erkjent gjelden i et gjeldsbrev.

Dette gjeldsbrevet er kun ment å brukes i gjeldsforhold der skyldner erkjenner å skylde et gitt beløp og partene er enige om at gjelden kan nedbetales i avdrag. Dersom det er flere skyldnere eller det ikke avtales avdrag benyttes ett annet gjeldsbrev.

Gjeldsbrevet du får ved et kjøp her er et word dokument. Alt som er merket med rødt i dokumentet må endres og tilpasses dine behov. Dette typisk navn og adresse på begge partner, datoer, spesifisering av beløp og lignende.

I gjeldsbrevet er det benyttet rentesats i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Denne justeres halvårlig og har de siste årene ligget på mellom 8 og 10%. Vi anbefaler at denne satsen benyttes.

Dersom det avtales annen rente en den lovbestemte forsinkelsesrentesats må rentesats spesifiseres samtidig som all påskrift med henvisning til at renter bergenes i henhold til lov om renter ved forsinket betaling må fjernes.

Viktig: For at gjelden kan drives inn uten søksmål og så må gjeldsbrevet være signert av 2 myndige vitner.

Det er imidlertid tilstrekkelig med et vitne dersom gjeldsbrevet bevitnes av en dommer, forliksrådmedlem, dommerfullmektig, jordskiftedommer, lensmann, lensmannsbetjent, namsmann eller namsfullmektig godtatt av retten, advokat, autorisert advokatfullmektig, statsautorisert eller registrert revisor, autorisert eiendomsmegler, inkassobevillingshaver i tjeneste hos en inkassator eller norsk eller utenlandsk notarius publicust.

Det skal utstedes likelydende eksemplarer til skyldner og kreditor som beholder hvert sitt eksemplar. Alle eksemplarene fylles ut i sin helhet og med signaturer av skyldner og vitner.

Copyright 2016. All Rights Reserved.