Kjøp dokumenter online og gjør jobben selv.

Dokumentbutikken.com

Handlekurv

Handlekurven er tom

Din konto

Begjæring om utlegg

100,00 NOK pr stk,-

Dette dokumentet er kun ment å brukes ved begjæring om tvangsfullbyrdelse/ begjæring om utlegg når det foreligger et alminnelig tvangsgrunnlag eller et særlig tvangsgrunnlag jf tvangsfullbyrdelsesloven.

Denne begjæringen skal ikke brukes dersom du ønsker å sende en utleggsforretning på et uomtvistet krav som ikke har vært til behandling i domstolene. Da må du sende en kombinert utleggsforretning/ forliksklage hvor tvangsgrunnlaget er et uomtvistet skriftstykke jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 (f).

Er skyldner lovlig varslet om utleggsbegjæringen?

Det må være sendt varsel om tvangsfravikelse jf tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 med en 14 dagers betalingsfrist før denne begjæringen sendes. Dersom det foreligger et alminnelig tvangsgrunnlag som er tvangskraftig og det har vært tvangskraftig i under ett år er det ikke nødvendig å varsle om tvangsfullbyrdelse med et slikt varsel.

Dersom det er sendt varsel om tvangsfullbyrdelse og dette er mer enn ett år siden må det sendes nytt varsel. Du kan kjøpe mal på varsel om tvangsfullbyrdelse her.

Begjæringen du får ved et kjøp her er et word dokument. Alt som er merket med rødt i dokumentet må endres og tilpasses sakens behov. Dette typisk navn og adresse på begge partner, dato, spesifikasjon av kravet og renteberegning. Dersom det har vært innbetalinger må dette spesifiseres slik at renteberegningen blir dokumentert og korrekt. Begjæringen sendes normalt til namsmannen i den kommunen skyldner bor i. Kontakt namsmannen dersom du er i tvil hvor begjæringen skal sendes.

For å unngå unødvendige forsinkelser kan det være fornuftig å levere begjæringen personlig på namsmannens kontor, i de tilfeller dette er enkelt gjennomførbart for saksøker, for gjennomlesing før innlevering slik at feil uklarheter kan avklares med en gang. Det er imidlertid fullt mulig å sende begjæringen med normal A-post.


Dersom du er kjent med at skyldner har spesielle eiendeler som kan være tjenelig til utlegg så kan du be spesielt om utlegg i disse. Dette gjelder spesielt dersom du er kjent med at skyldner eier formuesgoder som ikke er registrert i offentlige registre, typisk dyrt innbo, kunst, mynt eller frimerkesamlinger. Alt som kan selges, utleies eller på annen mulighet omgjøres i penger og som ikke omfattes av det beslagfriheten i dekningsloven kan det tas utlegg i


Det namsmannen oftest tar utlegg i er i form av trekk i lønn. Dette er også det enkleste for kreditor/ saksøker da lønnstrekket i utgangspunktet skal gå automatisk. Saksøker må likevel følge med å be om flytting av lønnstrekket dersom skyldner bytter arbeidsgiver. Ellers er det pant i bolig, bil og andre gjenstander som er registrert i offentlige registre som det oftest tas utlegg i. Namsmannen kan også ta pant i verdipapirer eller bankkonto dersom innestående er mer enn det som saksøkte trenger til normalt livsopphold.

Begjæringen og vedleggene skal sendes i 4 eksemplarer til namsmannen. Alle 4 eksemplarene av begjæringen skal signeres av saksøker.
 

Copyrighted content. All Rights Reserved.